12 thg 5, 2012

Event Gọi Gió

Nhằm chấn hưng lại ĐTK (Đê tiện khí) và phục hồi lại khả năng chém gió
của các tiện nhân để cùng nhau vượt qua cơn bão thơ ca, thi phú đang ào
ạt tung ra các diễn đàn hiện nay.
Gọi Gió thành gom bão
Thi Ẩm Lầu trân trọng thông báo!

Kính mời tiện nhân đang trú ngụ tại TAL cùng với các tiện hữu còn đang
lưu lạc từ FB cho đến bolg, hay đến từ các vùng miền lân cận...cùng tham
gia cuộc thi:

GỌI GIÓ